معاونت توسعه و مديريت منابع
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت
درباره معاونت

 

 
ماموريت :
تامين خدمات ستادي- تخصصي در زمينه توسعه سازمان و مديريت و ارتقاء مديريت منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و ارائه اين خدمات به واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و دانشكده ها ، موسسات وابسته با بكارگيري كارآمدترين نظام ها و روش هاي مديريت و علوم اداري و با ملاحظه محوري بودن نيروي انساني در توسعه سازماني و عنايت به اعتلاء و رشد معنوي كاركنان، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، پويايي، كارآيي، اثربخشي، نوآوري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات درجهت حمايت از فعاليت هاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي
 
شرح وظايف :
 
1.       تعيين سياستها و خط مشي هاي حوزه معاونت در زمينه مديريت و برنامه ريزي منابع انساني، مالي، فيزيكي واطلاعاتي
2.       تامين نيازهاي نيروي انساني، مالي، فيزيكي دانشگاه
3.       نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات اداري، مالي واستخدامي كليه واحدهاي تابعه دانشگاه
4.       تعيين و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي لازم در زمينهامور پرسنلي، اداري، خدمات پشتيباني، مالي، نگهداري حسابها، انجام هزينه ها، حفظاموال و نظارت بر حسن اجراي آنها
5.       نظارت بر عملكرد اعتبارات اعم از جاري، عمراني واختصاصي
6.       نظارت بر تنظيم امور محاسباتي و رسيدگي بهصورتحسابها، اسناد و گزارشهاي مالي
7.       ايجاد هماهنگي بين واحدهاي اداري و مالي حوزه هاي ستادي وپيراموني
8.       مطالعه، بررسي و پيشنهاد طرحهاي اصلاحي در مورد توسعهسازمان و مديريت در محورهاي نظام مديريت، ساختار و تشكيلات، سيستمها و روشها، طبقهبندي مشاغل و آموزش علوم و فنون اداري- مديريتي
9.       تنظيم سياستها و خط مشي هاي تدوين بودجه بر اساسسياستها و برنامه هاي مصوب وزارت متبوع
10.   تنظيم وپيشنهاد بودجه دانشگاه، شبكه هاي بهداشت و درمان ،بيمارستانها ودانشكده ها و موسسات تابعه با همكاري واحدها براساس سياست ها و برنامه مصوب وزارت متبوع
11.   تهيه و ارائه مناسبترين طرحهاي معماري و عمرانيواحدهاي بهداشتي، درماني، آموزشي و پژوهشي منطبق با اصول علمي و امكانات و شرايطجغرافيايي، فرهنگي و اقليمي
12.   بررسي نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و تجهيزات و بررسيجهت تامين، نگهداشت، نوسازي و توسعه مراكز و موسسات بهداشتي، درماني، آموزشي وپژوهشي
13.   نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني
14.   اتخاذ تدابير لازم در زمينه تامين امور رفاهيكاركنان
15.   ابلاغ قوانين، مصوبات، آئيننامه ها و اساسنامه هايمربوط به واحدهاي تابعه
16.   تهيه و تنظيم طرحها در ارتباط باماموريت حوزه معاونت
17.   نظارت، پايش و ارزشيابي سياستها، برنامه ها، طرحها وفعاليتهاي در حال اجرا
 
 
 
 
1394/07/12
Powered by DorsaPortal