Skip to content

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد:

❇️ کسب مجوز بکارگیری ۷۱ پزشک متخصص و فوق تخصص در مراکز درمانی

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد:

کسب مجوز بکارگیری ۷۱ پزشک متخصص و فوق تخصص در مراکز درمانی
️ دکتر عزت اله محمدی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام خبر فوق افزود: به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و فوق تخصص بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاه، با پیگیری های انجام شده از وزارت بهداشت، مجوز بکارگیری ۷۱ پزشک متخصص و فوق تخصص در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران صادر شده است.
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد: بر اساس این مجوز، فرایند جذب و بکارگیری این افراد در قالب قرارداد کار معین آغاز و انشالله در اسرع وقت در واحدهای تابعه دانشگاه شروع بکار خواهند نمود.