Skip to content

سرپرست جدید مدیریت‌ پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد

✅ دکتر عزت الله محمدی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حکمی فرشاد سیفی را به عنوان سرپرست‌ مدیریت‌ پشتیبانی دانشگاه منصوب کرد.

✅ دکتر عزت الله محمدی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حکمی فرشاد سیفی را به عنوان سرپرست‌ مدیریت‌ پشتیبانی دانشگاه منصوب کرد.

 

🔺 همچنین دکتر محمدی از خدمات و زحمات مهندس رحیم حیدری در مدت تصدی مسئولیت فوق تقدیر کرد.