Skip to content

آگهی فراخوان پذیرش دانش آموز بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستاهای تابعه باستناد مجوزهای شماره 102558 مورخ 1401/12/13 سازمان اداری استخدامی کشور و شماره 2118/209/د مورخ 1402/03/01 وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی

آگهی فراخوان پذیرش دانش آموز بهورزی

*******

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد برای تامین بهورز مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستاهای تابعه باستناد مجوزهای شماره 102558 مورخ 1401/12/13 سازمان اداری استخدامی کشور و شماره 2118/209/د مورخ 1402/03/01 وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و براساس مفاد آخرین دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به صورت پیمانی به تعداد 28 نفر از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبی، تخصصی، مصاحبه و احراز صلاحیت‌های عمومی براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مصوب 1375/02/09 مجلس شورای اسلامی برای رشته شغلی بهورزی پذیرش نماید. پذیرفته شدگان پس از طی دوره تطبیقی مهارت بهورزی و قبولی در دوره مذکور  و صرفاً جهت خدمت در خانه‌های بهداشت مورد نیاز بکارگیری خواهند شد.

 

جهت دانلود و مطالعه دفترچه کلیک نمایید

 

جهت دانلود فرم تعهد نامه کلیک نمایید