معاونت توسعه و مديريت منابع
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
مستندات جاری
 
 -فرم اصلاحیه
- فرم درخواست تغییر و ایجاد و حذف سند
-صورتجلسه کمیته راهبری
-فهرست اصلی مستندات
-گزارش عملکرد واحد
-ماتریس توزیع مستندات
-مستندات برون سازمانی
 
-دستورالعمل های مدیریت ارشد
 
-آیین نامه های مدیریت ارشد
 
 
 
 
  
-آیین نامه های نماینده مدیریت
-آیین نامه نماینده مدیریت(فرم اطلاع رسانی دستور جلسه کمیته راهبری
-آیین نامه نماینده مدیریت(صورتجلسه کمیته راهبری
 
مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
-روش های اجرایی مهندسی سازمان (تشکیلات اعلام ردیف بلاتصدی)
 
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(تشکیلات انتقال پست بر اساس کلان شهر)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان (فرم انتقال پست بر اساس کلان شهر)
 
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بازنگری و اصلاح طرح گسترش)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(تفکیک شبکه های بزرگ)
 
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(تشکیلات،تبدیل پست سازمانی)
 
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(تدوین و تشکیل پست سازمانی)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(فرم تدوین و تشکیل پست سازمانی)
 
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،برنامه ریزی برای عملکرد)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،،تکریم ارباب رجوع)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،پذیرش مقالات)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،شاخص های ارزیابی)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،شرح وظیفه)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،شناسایی فرآیندها)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،واگذاری میز خدمت)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،واگذاری پیشخوان دولت)
-روش های اجرایی مهندسی سازمان(بهبود روش ها،فلو چارت ها)
 
-روش اجرایی( آموزش)
-روش اجرایی(فرم آموزش)
 
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(احتساب سوابق دولتی)
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(احتساب سوابق دولتی،صورتجلسه کمیته اجرایی)
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(احتساب سوابق تجربی،صورتجلسه کمیته اجرایی)
 
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(ارتقاء طبقه)
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(فرم ارتقاء طبقه)
 
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(انتصاب و ابلاغ انشایی)
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(فرم انتصاب و ابلاغ انشایی)
 
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(احتساب مدرک)
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(احتساب مدرک فرم1 انتصاب)
-روش های اجرایی مهندسی مشاغل(اعمال مدرک فرم2)
 
-روش های اجرایی کارگزینی
-روش اجرایی کارگزینی( صدور مجوزفوق العاده اضافه کار)
 
-روش اجرایی کارگزینی (فرآیند تبدیل از پیمانی به رسمی آزمایشی)
 
 روش اجرایی کارگزینی (مجوز فوق العاده ماموریت)
 
-روش اجرایی کارگزینی (نقل و انتقال کارکنان غیر هیات علمی)
-فلو چارت نقل و انتقال کارکنان غیر هیات علمی
 
دستورالعمل های کارگزینی
-دستورالعمل کارگزینی( تمدید قرارداد کارکنان)
 
-دستورالعمل کارگزینی(صدور احکام)
-دستورالعمل کارگزینی(فرم صدور احکام-سوگند نامه)
-دستورالعمل کارگزینی(فرم صدور احکام-اخذ معاینات پزشکی)
-دستورالعمل کارگزینی(فرم صدور احکام-تاییدیه تحصیلی)
-دستورالعمل کارگزینی(فرم صدور احکام-منشور اخلاقی)
 
-دستورالعمل کارگزینی(مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان)
 
-دستورالعمل کارگزینی(تخلفات اداری کارکنان)
 
-دستورالعمل کارگزینی(مشمولین طرح یکماهه)
 
-دستورالعمل کارگزینی(مشمولین ضریب کا)
 
-دستورالعمل کارگزینی(ماموریت آموزشی کارکنان)
 
روش های اجرایی مدیریت امور مالی
-روش اجرایی مدیریت امور مالی اعتبارات و تعهدات(دریافت و کنترل اعتبار مصوب)
 
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،اموال(حسابداری کالا،اموال...)
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،اموال(اسقاط یا اهداء تجهیزات)
 
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،درآمد(رد وجوه)
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،درآمد(وصول درآمد)
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،در آمد(نظارت و پایش)
 
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،دریافت و پرداخت(اخذ تاییدیه بیمه)
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،دریافت و پرداخت(مدیریت مالی)
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،دریافت و پرداخت(مغایرت بانکی)
-روش اجرایی مدیریت امور مالی،دریافت و پرداخت(تجمیع مزایا)
 
روش های اجرایی دفتر فنی
-روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه
-روش اجرایی طراحی نقشه و مدارک فنی
 
-دستورالعمل های دفتر فنی
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم ارزیابی پاکات)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم بازگشایی استعلام)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم ترک تشریفات مناقصه)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم قرارداد)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم کمیسیون مناقصه)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم لیست اسامی شرکت)
-دستورالعمل دفتر فنی(ارزیابی و انتخاب پیمانکار،فرم موافقتنامه)
 
-دستورالعمل دفتر فنی ارزیابی و انتخاب مشاور
-دستورالعمل دفتر فنی صورت وضعیت کارکرد پیمانکار 
-دستورالعمل دفتر فنی صورت وضعیت کارکرد پیمانکار(فرم گزارش وضعیت پروژه)
-دستورالعمل دفتر فنی صورت وضعیت کارکرد پیمانکار(فرم ریز متره)
-دستورالعمل دفتر فنی صورت وضعیت کارکرد پیمانکار(فرم صورت وضعیت)
 
-دستورالعمل دفتر فنی تجهیز کارگاه
 
-دستورالعمل دفتر فنی تحویل قطعی
-دستورالعمل دفتر فنی تحویل قطعی(فرم)
 
-دستورالعمل دفتر فنی تحویل موقت
-دستورالعمل دفتر فنی تحویل موقت(فرم)
 
روش های اجرایی مدیریت امور عمومی
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره رفاه و بازنشستگی)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره رفاه،فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره رفاه،فرم درخواست انتقال کسور خدمات غیر رسمی)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره رفاه،فرم مشخصات قانونی)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره رفاه،فرم استرداد کسور بازنشستگی)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره رفاه،فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی)
 
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(اداره قراردادها)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی(فلو چارت اداره قراردادها)
 
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی اداره تدارکات خرید کالا و تدارکات
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی اداره تدارکات خرید کالا و تدارکات(ویرایش اول)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی اداره تدارکات ورود و خروج کالا
 روش اجرایی مدیریت امور عمومی اداره تدارکات ورود و خروج کالا(ویرایش)
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی اداره خدمات نقلیه
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی فلوچارت نقلیه
 
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی خدمات
 
-روش اجرایی مدیریت امور عمومی دبیر خانه
-دستورالعمل تاسیسات
1394/07/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal